header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy
 

Reglementen en beleidsstukken

Lees hier het Huishoudelijk reglement van MHC Bennebroek 
Download het Vrijwilligersbeleid
Download de Do's & Dont's voor het omgaan met vertrouwelijke informatie

<voor verzamel & parkeerbeleid, zie onder>
<voor Sproei informatie, zie onder>

Op de club gelden naast het Huishoudelijk Reglement tevens de volgende regels:

MHCB heeft naast een Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines in een aantal huisregels verwoord wat binnen MHCB van de bezoekers wordt verwacht en wat u van ons mag verwachten. Bij het betreden het MHCB complex gaat u akkoord met de huisregels opgesteld als hieronder.

1. Alle aanwijzingen van medewerkers van MHCB, die verband houden met de huisregels, moeten direct worden opgevolgd.

2. U bent van harte uitgenodigd gebruik te maken van de openbare ruimten van MHCB, dit geschiedt echter op eigen risico.

3. Bij MHCB gaan wij respectvol met elkaar om en is het dan ook verboden om beledigingen te uiten of discriminerende opmerkingen te maken. Ook is het verboden door woord of gebaar (handeling) onze bezoekers en medewerkers seksueel te intimideren.

4. Voor het handhaven van de rust in de directe omgeving van MHCB is het niet toegestaan om geluidsoverlast te veroorzaken.

5. Openingstijden en schenktijden
Op de volgende tijdstippen mag alcohol worden geschonken:
- Dinsdag-, woensdag-, donderdag-en vrijdagavond van 19:00 uur t/m 24:00 uur
- Zaterdag en zondag van 12:00 uur t/m 24:00 uur.

6. Er wordt geen alcohol geschonken aan:
- personen jonger dan 18 jaar
- personen die fungeren als chauffeur voor het vervoer van spelers
- personen waarbij het vermoeden van dronkenschap bestaat.

7. Het nuttigen van sterke alcoholische drank is NIET toegestaan.

8. Roken is in het clubhuis NIET toegestaan.

9. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank of andere consumpties te gebruiken in het clubhuis of elders op het terrein van de vereniging.

10. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan het verstrekken van alcoholhoudende dranken worden geweigerd.

11. Tijdens uw aanwezigheid maakt u gebruik van eigendommen van MHCB en derden, het is verboden om diefstal of vernielingen te plegen.

12. Om de rust, orde en veiligheid binnen MHCB te bewaken, is het verboden om geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.

13. De medewerkers van MHCB waken over uw veiligheid, bij calamiteiten treedt het noodplan in werking. U wordt vriendelijk doch dringend verzocht eventuele aanwijzingen van de medewerkers op te volgen.

14. Laat uw eigendommen op de locatie van MHCB en in uw auto niet onbeheerd achter. MHCB is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. Parkeren, zowel op de parkeerplaats als in de omgeving van MHCB, geschiedt op eigen risico.

Klachten kunnen worden ingediend bij het secretariaat. Het overtreden van de huisregels of het niet opvolgen van aanwijzingen kan leiden tot een waarschuwing of het weigeren van de toegang tot de openbare ruimten van MHCB. Van misdrijven wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.


Verzamel en parkeerbeleid
1. Het verzamelen op zaterdag en zondag vindt plaats bij de tennisclub in Bennebroek of BSM en niet in de Jacob van Heemskerklaan.

2. Tijdens trainingsavonden moet de auto geparkeerd worden op het B.S.M. parkeerterrein.

3. Bij het betreden en verlaten van de club via de zij-ingang aan het eind van de Jacob van Heemskerklaan, dient rekening te worden gehouden dat geen overlast veroorzaakt wordt aan de buurtbewoners: niet op straat schreeuwen, niet toeteren en niet met gierende banden wegrijden.

4. Tijdens competitiewedstrijden moeten de gastspelers parkeren op het parkeerterrein van B.S.M.

5. Fietsen dienen alleen gestald te worden op het terrein van M.H.C.B. in de daarvoor bestemde ruimte.

6. Scooters en bromfietsen dienen te worden gestald in de daarvoor bestemde ruimte aan de kopse kant van het handbalveld op het terrein van BSM.De doorgang vanaf de Jacob van Heemskerklaan moet vrij gehouden worden voor ambulance en brandweer.

 

Sproeien

Algemeen

 • Velden 1 en 3 kunnen niet tegelijkertijd gesproeid worden;
 • Overmatig sproeien werkt algvorming in de hand en leidt tot onnodige kosten i.v.m. zoutverbruik en onderhoud;
 • Een sproeicyclus duurt 12 minuten en kan niet worden onderbroken. Derhalve wordt er tijdens de rust niet gesproeid tenzij in hoge uitzondering ( zie onder).

De volgende clubfunctionarissen zijn bevoegd tot het keuren van de velden t.b.v. trainingen en wedstrijden:

 1. Parkbeheerder (Tjip Buwalda)
 2. Hoofdtrainers
 3. Coaches/managers seniorenteams
 4. Dienstdoende barsupervisors

Sproeimomenten

Zaterdag:

 • Op de momenten zoals aangegeven op het wedstrijdschema voor die dag.

Zondag:
 • ‘s Ochtends voor de eerste wedstrijd tenzij veld nog voldoende nat is van de nacht;
 • Vóór iedere wedstrijd.

NOTE: tijdens de rust wordt niet gesproeid met uitzondering van wedstrijden H1 en D1, indien dit naar mening van trainers/coaches van H1 en D1 noodzakelijk is. Dit kan alleen na overleg met scheidsrechter en tegenpartij.

Door de week:
Uitsluitend voor training H1 en D1. Andere trainingen uitsluitend als veld dermate droog is dat sproeien noodzakelijk is, dit ter beoordeling aan de trainers.

 

Bediening sproei-installatie

 • De bedieningsknoppen bevinden zich in de gang van de dameskleedkamer. De linkerkast is voor veld 1, de rechterkast is voor veld 3.
 • De sleutel ligt achter de bar, voorzien van een gele tennisbal.
 • Steek de sleutel in het slot van het betreffende veld en draai deze naar rechts.
 • Druk op de witte ronde knop.
 • Draai de sleutel weer terug naar links en haal deze uit het slot. De automatische sproeicyclus wordt gestart.
 • Slechts 1 sproeibeurt per keer.
  • Indien de cyclus onderbroken wordt, minimaal 15 minuten wachten alvorens een nieuwe cyclus te starten. Doe je dit te snel, dan zit er een beveiliging op die de stroom onderbreekt en gereset moet worden.
 • Storingen doorgeven aan Tjip Buwalda op 06-19960001