header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy
 

Contributie

Contributie 2022 –2023

Categorie

Contributie

Entreegeld*

Kleding
toeslag**

Selectie/Op-

leidingstoeslag***

Wedstrijdtoeslag

Funkey Pauwtjes

€148,50

€50

€40

€0

€0

Mini Pauwtjes

€186,75

€50

€40

€0

€0

Pauwtjes

€197,75

€100

€40

€0

€16,00

Jongste Jeugd O08

€285,75

€100

€40

€0

€0

Jongste Jeugd O09/10

€329,75

€100

€40

€0

€0

Junioren onder 12

€379,00

€100

€40

€57/€28,50

€0

Junioren onder 14

€379,00

€100

€40

€57/€28,50

€0

Junioren onder 16

€379,00

€100

€40

€57/€28,50

€0

Junioren onder 18

€379,00

€100

€40

€57/€28,50

€0

Senioren onder 25

€346,25

€50

€40

€0

€0

Senioren

€384,75

€50

€40

€0

€0

Deeltijdsenioren****

€302,75

€50

€40

€0

€0

Trainingsleden

€236,25

€50

€0

€0

€0

Trimmers

€225,25

€50

€40

€0

€0

Niet-spelend lid

€130,75

€0

€0

€0

€0

Donateurs

€129,25

€0

€0

€0

€0

 

 

 

 

 

 

Een oud-lid betaalt geen entreegeld wanneer hij/zij binnen vijf jaar weer lid wordt van MHCB. Verzoeken om uitzonderingen op deze regel, dwz een verzoek om kwijtschelding van het entreegeld wanneer een oud-lid langer dan 5 jaar geen lid van MHCB is geweest, kunnen worden ingediend bij het bestuur.

** De kledingtoeslag ad €40 wordt tijdens een lopend sponsorcontract van drie jaar eenmalig in rekening gebracht. Leden krijgen hiervoor een thuis- en uitshirt (verplicht tijdens de wedstrijden). In seizoen 2020-2021 zal een nieuw sponsorcontract worden afgesloten.

*** De Selectietoeslag van €57 en Opleidingstoeslag van €28,50 is bestemd voor resp. de selectieteams en opleidingsteams, te bepalen door de Technische Commissie.

**** Deeltijdsenioren mogen maximaal 50% van de wedstrijden meespelen.

 

KNHB-leeftijdsgrenzen

Geboortedatum

Hockeyleeftijd

Funkey Pauwtjes

01-10-17/30-09-18

4 jaar

Mini Pauwtjes

01-10-16/30-09-17

5 jaar

Pauwtjes

01-10-15/30-09-16

6 jaar

F-jes

01-10-14/30-09-15

7 jaar

1e jaars E (6E)

01-10-13/30-09-14

8 jaar

2e jaars E (8E)

01-10-12/30-09-13

9 jaar

1e jaars D (8D,11tal)

01-10-11/30-09-12

10 jaar

2e jaars D

01-10-10/30-09-11

11 jaar

1e jaars C

01-10-09/30-09-10

12 jaar

2e jaars C

01-10-08/30-09-09

13 jaar

1e jaars B

01-10-07/30-09-08

14 jaar

2e jaars B

01-10-06/30-09-07

15 jaar

1e jaars A

01-10-05/30-09-06

16 jaar

2e jaars A

01-10-04/30-09-05

17 jaar

Jong senioren

01-10-97/30-09-04

18-25 jaar


Contributiereglement

Algemeen

Artikel 1:

De contributies, inschrijfgelden en overige bijdragen worden jaarlijks geïndexeerd en in de Algemene Leden Vergadering (ALV) vastgesteld.

Artikel 2:

De contributiecategorie-indeling van leden is volgens de geldende KNHB-normering.

Artikel 3:

Alle nieuwe leden dienen een machtiging voor automatische incasso af te geven.

Artikel 4:

Wanneer u geen machtiging voor automatische incasso wenst af te geven, bent u verplicht een toeslag van €25 per lid te voldoen.

Artikel 5:

Het bestuur heeft besloten om aan iedere familie wonend op hetzelfde adres met 4 leden of meer leden 5% korting te geven op de totale contributie.

 

Contributie voor nieuwe leden

Artikel 1:

Nieuwe leden, die zich lopende het seizoen aanmelden vóór 1 januari, zijn het volledige contributiebedrag verschuldigd. Verder wordt er entreegeld (o.a. bijdrage kunstgrasvelden) van €100 voor junioren en €50 voor senioren in rekening gebracht. Zie onder voor de actuele tarieven.

Artikel 2:

Als de aanmelding plaatsvindt ná 1 januari van het lopend seizoen, wordt 50% van de contributie in rekening gebracht. Het entreegeld moet volledig betaald worden, ook bij aanmelding ná 1 januari.

 

Contributiebetaling

Artikel 1:

De volledige contributie inclusief eventuele contributie-achterstanden van het vorige seizoen, dient vóór 1 november van het lopende seizoen betaald te zijn. Wanneer dat niet het geval is, krijgt het betreffende lid een speelverbod tot de contributie betaald is.

Artikel 2:

Voor het versturen van een aanmaning kan de club €15 administratiekosten extra in rekening brengen.

 

Contributierestitutie

 

De club ontvangt geregeld een verzoek tot restitutie van contributie omdat een lid in verband met een verhuizing, blessure of door zwangerschap een deel van het seizoen niet heeft kunnen spelen. Alleen bij blessures die langer duren dan 5 maanden kan de contributie worden opgeschort, hetgeen betekent dat dit deel van de contributie wordt verrekend met toekomstige contributienota(s). Slechts bij hoge uitzondering kan hiervan worden afgeweken. Hiervoor dient schriftelijk contact te worden opgenomen met het bestuur via de secretaris van de club.

Voor nieuwe leden die zich aanmelden in de periode tussen 1 mei en 1 augustus, maar zich daarna weer afmelden, geldt €25 administratiekosten en 50% van de contributie geldend voor de leeftijdsklasse waarin men komt te spelen. Daarnaast wordt, indien een nieuwe set shirts is besteld, €40 voor de kosten van het nieuwe shirt in rekening gebracht.
 

 

Beëindiging van het lidmaatschap

Mocht u het lidmaatschap van MHCB willen opzeggen dan kan dit door vóór 1 mei een mail te sturen naar: [email protected].

De opzegging is pas definitief op het moment dat u een bevestiging heeft ontvangen van de ledenadministratie.

Wordt ná 1 mei opgezegd, dan is de contributie voor het volgend seizoen volledig verschuldigd. Opzegging onder voorbehoud is in bijzondere gevallen na overleg en met goedkeuring van het bestuur toegestaan, waarbij vóór 1 juni de definitieve beslissing aan het bestuur moet worden medegedeeld.

In geval van opzegging vóór 1 mei en aanmelding vóór 1 oktober (dus spelen nieuw seizoen) wordt een administratietoeslag van €50 in rekening gebracht.

Samenvattend:

· Bij opzeggen vóór 1 mei: geen kosten.

· Bij opzeggen na 1 mei: de gehele contributie voor het nieuwe seizoen is verschuldigd.

. In geval van opzegging vóór 1 mei en aanmelding vóór 1 oktober wordt naast de contributie een administratietoeslag van €50 in rekening gebracht.