header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy
 

Privacyverklaring

Privacyverklaring


MHC Bennebroek hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. MHC Bennebroek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als MHC Bennebroek zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van leden, en ouders/voogd/wettelijke vertegenwoordiger van leden <16 jaar, worden door MHC Bennebroek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Ledenadministratie;
 • contributieheffing;
 • informatieverstrekking;
 • teamindeling;
 • uitnodigingen voor trainingen, wedstrijden, toernooien, bijeenkomsten;
 • werving vrijwilligers en sponsoren.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Lidmaatschapsovereenkomst via aanmeldingsformulier.


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan MHC Bennebroek de volgende persoonsgegevens van u vragen:


 • Naam, adres, woonplaats, telefoon*, e-mailadres*, geslacht, geboortedatum, bankrekeningnummer (incl. ten naam stelling), hockeyervaring*, relevante diploma's* (scheidsrechterskaart/EHBO/AED), beroep/interessegebied*, interesse in sponsoring*, spelershistorie- en volgsysteem.


Uw persoonsgegevens worden door MHC Bennebroek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst, maximaal twee jaar na het beëindigen van het lidmaatschap en in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

* voor leden < 16 jaar geldt dat deze gegevens ook worden verzameld van de ouder(s)/voogd


Verwerking van persoonsgegevens van oud-leden

Persoonsgegevens van oud-leden, worden door MHC Bennebroek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):


 • Uitnodigingen voor bijzondere bijeenkomsten, zoals een lustrum of reünie;
 • Voor historisch doeleinden (foto’s of bijzondere prestaties).

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Schriftelijke toestemming voor opname in het oud-leden bestand.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan MHC Bennebroek de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mailadres, spelershistorie, begeleidingshistorie.


Uw persoonsgegevens worden door MHC Bennebroek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):

 • Totdat het oud-lid aangeeft te willen worden verwijderd uit het oud-leden bestand of bij (mededeling van) overlijden.


Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door MHC Bennebroek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking;
 • Uitnodigingen voor bijeenkomsten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Vrijwilligersovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan MHC Bennebroek de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mailadres, vrijwilligersrol, begeleidingshistorie, relevante diploma's, ingedeelde diensten.

Uw persoonsgegevens worden door MHC Bennebroek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men vrijwilliger is.


Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door MHC Bennebroek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van informatiebrieven/folders of gerichte contacten.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Schriftelijke toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op Social Media zoals LinkedIn.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan MHC Bennebroek de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door MHC Bennebroek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.


Verwerking van persoonsgegevens van  ZZP’ers

Persoonsgegevens van ZZP’ers worden door MHC Bennebroek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de Overeenkomst van Opdracht;
 • Informatieverstrekking;
 • Uitnodigingen voor bijeenkomsten;
 • Salariëring.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De Overeenkomst van Opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan MHC Bennebroek de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam, Adres, Woonplaats, Telefoon, E-mailadres, Geboortedatum, VOG en Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door MHC Bennebroek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door MHCB verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht of contract.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door MHCB opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst of het contract en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


Beeldrecht

Tijdens de trainingen, wedstrijden en hockey gerelateerde activiteiten bij MHCB worden regelmatig foto’s genomen van acties en sfeerbeelden waarop leden van MHCB, leden van andere verenigingen of bezoekers staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de website, App en/of Social media in beheer van MHCB verschijnen. Indien hiertegen bezwaren bestaan dient dit via [email protected] kenbaar te worden gemaakt. Betreffende beeldmateriaal zal dan worden verwijderd.

Deze opt-out mogelijkheid is niet van toepassing op algemene actiebeelden of sfeerbeelden waarop gefotografeerde niet centraal en duidelijk herkenbaar is afgebeeld of indien duidelijk voor de foto is geposeerd. Portretten van leden kunnen worden opgenomen op de website en/of App ten behoeve van teamidentificatie.


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.


MHCB maakt gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma (LISA);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie (Administratiekantoor Kas en Kroost en het boekhoudsysteem: Exact);

Het bestuur kan na een voorafgaand besluit van de algemene vergadering geregistreerde gegevens aan derden verstrekken waarmee een verwerkersovereenkomst is gesloten, behalve van het lid dat tegen deze verstrekking bij het bestuur schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Doorgifte van de gegevens zonder een besluit van de algemene vergadering en zonder het recht op bezwaar gebeurt voor de noodzakelijke door de verenging aan derden te verstrekken gegevens waaronder aan de bond, en aan overheden of instellingen, onder andere in verband met te verkrijgen subsidies.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Deze schriftelijke toestemming wordt gegeven door zich akkoord te verklaren met de privacyverklaring van MHCB.


Bewaartermijn

MHC Bennebroek bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens MHC Bennebroek van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze vrijwilligers en ZZP’ers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. MHCB zal binnen een maand gehoor geven aan uw verzoek.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Wijzigingen

MHCB houdt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Daarom wordt aan gebruikers aangeraden deze privacyverklaring regelmatig te controleren. Gebruik van de website en/of de App houdt in dat gebruikers akkoord gaan met de gewijzigde privacyverklaring van MHCB


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!


Contactgegevens

U kunt contact opnemen met de secretaris van het bestuur: [email protected] voor:

(a)  meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;

(b)  vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c)  inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

(d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;

(e)  bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door MHCB.


MHC Bennebroek
Sportpark 't Rottegat
Isaac Sweerslaan
2112 VN Bennebroek


Postadres:

Postbus 98
2120 AB Bennebroek

Mailadres: [email protected]