header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy
 

Statuten

Statutenwijziging vereniging

Heden zestien maart tweeduizend éénentwintig verscheen voor mij, mr. Albert
Theodorus Egbert Hurtak, notaris met als plaats van vestiging Hillegom:
de heer Michael Leopold Marinc, wonende ... geboren te ... houder van een
rijbewijs... geldig tot ...;
te dezer zake handelend als voorzitter van de vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid: de vereniging: Mixed Hockey Club Bennebroek, statutair
gevestigd te Bennebroek, kantooradres Jacob van Heemskerklaan 1, 2121 XX
Bennebroek, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder dossiernummer 40594664, hierna ook te noemen: de vereniging.
Handelend ter uitvoering van het besluit van de algemene ledenvergadering van de
vereniging van veertien december tweeduizend twintig en als zodanig op grond van
artikel 20.4 van de statuten van de vereniging bevoegd tot het doen verlijden van deze
akte.
De verschenen persoon verklaart:
a. de vereniging is opgericht op zes en twintig april negentienhonderd vijf en zestig.
b. de statuten van de vereniging zijn de laatste keer gewijzigd bij een akte op
zeventien juni tweeduizend vijftien voor mr. A.T.E. Hurtak , notaris te Hillegom,
verleden.
c. daar in de algemene vergadering van drieëntwintig november tweeduizend twintig
niet het voor een besluit tot statutenwijziging statutair vereiste quorum werd
gehaald, werd overeenkomstig het bepaalde in artikel 20.3 van de statuten van de
vereniging, een tweede vergadering bijeengeroepen.
d. de tweede vergadering is gehouden niet eerder dan veertien dagen en niet later
dan zes weken na de eerste vergadering. In de tweede vergadering kon over het
voorstel zoals in de eerste vergadering aan de orde is geweest, worden besloten
ongeacht het aantal aanwezige leden, mits met een meerderheid van ten minste
twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
e. blijkens de aan deze akte te hechten uittreksel uit de notulen werd in de tweede
vergadering van veertien december tweeduizend twintig tot statutenwijziging van
de vereniging besloten met de statutair vereiste meerderheid van twee/derden

- 2 -

van het aantal uitgebrachte stemmen besloten de statuten van de vereniging te
wijzigen en vast te stellen zoals hierna vermeld.
f. Van de overeenkomstig artikel 20.5 van de statuten vereiste goedkeuring tot
wijziging van de statuten, verleend door het bondsbestuur van de Koninklijke
Nederlandse Hockey Bond, blijkt uit een aan deze akte te hechten stuk.
Ter uitvoering van het vorenstaande verklaart de verschenen persoon dat in gemelde
vergadering de statuten van de vereniging werden vastgesteld als volgt:
STATUTEN
Naam en zetel
Artikel 1
1. 1. De vereniging is genaamd: Mixed Hockey Club Bennebroek, hierna ook te
noemen: de vereniging en/of MHCB;
1. 2. De vereniging is gevestigd te Bennebroek, gemeente Bloemendaal.
Doel
Artikel 2
2. 1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en bevorderen van de
hockeysport in al haar verschijningsvormen en voorts het verrichten van al
hetgeen daaruit voortvloeit, daartoe bevorderlijk kan zijn, dan wel daarmede
verband houdt.
2. 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB)
te verwerven en te behouden;
b. haar leden te laten deelnemen aan door de KNHB georganiseerde of
goedgekeurde competities, wedstrijden en andere activiteiten op het
gebied van de hockeysport, in welke verschijningsvorm dan ook.

Leden en lidmaatschap
Artikel 3
3. 1. De vereniging kent als leden:
a. seniorleden;
b. juniorleden;
c. ereleden;
d. leden van verdienste;
e. bijzondere leden;
f. niet spelende leden;
g. trainingsleden;
h. trimleden.
Slechts natuurlijke personen kunnen lid zijn van de vereniging.
3. 2. a. Seniorleden kunnen slechts zijn zij die vóór één oktober van het lopende
verenigingsjaar achttien jaar of ouder zijn en die als zodanig door het
bestuur zijn toegelaten, dan wel zij die op grond van het bepaalde in de
laatste volzin van artikel 3.2.b seniorlid zijn geworden.
Seniorleden zijn leden van de vereniging in de zin van de wettelijke
bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en hebben toegang
tot en stemrecht in de algemene vergadering.
b. Juniorleden kunnen slechts zijn zij die voor één (1) oktober van het
lopende verenigingsjaar jonger zijn dan achttien jaar zijn en die als
zodanig door het bestuur zijn toegelaten.

- 3 -

Juniorleden zijn leden van de vereniging in de zin van de wettelijke
bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Juniorleden hebben
wel toegang tot de algemene vergadering, maar hebben in de
vergadering geen stemrecht. Aan de wettelijke vertegenwoordiger van
juniorleden komt derhalve zowel het vergader- als het stemrecht toe.
De juniorleden kunnen in het Huishoudelijk Reglement nader worden
onderscheiden in juniorleden A tot en met F, Mini Pauwtjes en Funkey
Pauwtjes.
Een juniorlid wordt seniorlid bij het begin van het nieuwe verenigingsjaar
waarin het de daartoe krachtens het vorige lid vereiste leeftijd van
achttien jaar bereikt, zonder verdere formaliteiten.
c. Ereleden kunnen slechts zijn zij die wegens hun buitengewone
verdiensten jegens de vereniging op voorstel van het bestuur door de
algemene vergadering daartoe zijn benoemd.
Ereleden zijn leden van de vereniging in de zin van de wettelijke
bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en hebben toegang
tot en stemrecht in de algemene vergadering. Ereleden zijn als zodanig
vrijgesteld van het betalen van contributie.
d. Leden van verdienste kunnen slechts zijn zij die wegens hun bijzondere
prestaties jegens de vereniging op voorstel van het bestuur door de
algemene vergadering daartoe zijn benoemd.
Leden van verdienste zijn leden van de vereniging in de zin van de
wettelijke bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en hebben
toegang tot en stemrecht in de algemene vergadering. Leden van
verdienste die niet tevens seniorlid zijn, zijn als zodanig vrijgesteld van het
betalen van contributie.
e. Bijzondere leden kunnen slechts zijn zij die wegens hun prestaties jegens
de vereniging op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering
daartoe zijn benoemd.
Bijzondere leden zijn leden van de vereniging in de zin van de wettelijke
bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en hebben toegang
tot en stemrecht in de algemene vergadering. Bijzondere leden die niet
tevens seniorlid zijn, zijn als zodanig vrijgesteld van het betalen van
contributie.

f. Niet spelende leden kunnen slechts zijn zij die gedurende korte of lange-
re tijd gestopt zijn met actief hockey, maar zich middels een geldelijke

jaarlijkse bijdrage blijvend verbinden met de vereniging en die als
zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
Niet spelende leden zijn leden van de vereniging in de zin van de
wettelijke bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en hebben
toegang tot en stemrecht in de algemene vergadering.
g. Trainingsleden kunnen slechts zijn zij die uitsluitend deelnemen aan
trainingen en die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
Trainingsleden zijn leden van de vereniging in de zin van de wettelijke
bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en hebben toegang
tot en stemrecht in de algemene vergadering.

- 4 -

h. Trimleden kunnen slechts zijn zij die voor één (1) oktober van het
lopende kalenderjaar achttien (18) jaar of ouder zijn en niet deelnemen
aan de competities en die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
Trimleden zijn leden van de vereniging in de zin van de wettelijke
bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en hebben toegang
tot en stemrecht in de algemene vergadering.

3. 3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen.
3. 4. Het bestuur houdt een ledenregister bij waarin de namen en adressen van
alle leden zijn opgenomen. Ieder lid is verplicht zijn adres, alsmede
wijzigingen daarin onverwijld schriftelijk of langs elektronische weg aan de
vereniging op te geven. Met het oog op een snelle en eenvoudige
bereikbaarheid van de leden, is het wenselijk als eveneens opgave wordt
gedaan van andere communicatiemiddelen, zoals emailadres,
telefoonnummer en telefaxnummer.
3. 5. Personen die als lid toetreden of zijn toegetreden tot de vereniging, worden
daardoor lid van de KNHB en zijn als zodanig (mede-)onderworpen aan de
statuten, reglementen en besluiten van de KNHB en zijn organen, waaronder
met name is begrepen de tuchtrechtspraak.
3. 6. Personen, die een al dan niet betaalde functie binnen de vereniging
uitoefenen of zullen uitoefenen, met uitzondering van hen, die uitsluitend door
een financiële bijdrage de vereniging steunen of zullen steunen en van hen
die met de hockeysport generlei bemoeienis hebben of zullen hebben, dienen
zich te (mede-)onderwerpen aan de statuten, reglementen en besluiten van
de bond en zijn organen, waaronder met name is begrepen de
tuchtrechtspraak; daartoe zal de vereniging alle nodige maatregelen nemen
en alle vereiste regelingen treffen, waarbij zo nodig met iedere zodanige
individuele persoon een daartoe strekkende overeenkomst zal worden
aangegaan.
3. 7. Onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van artikel 3.2.b beslist
uitsluitend het bestuur omtrent de toelating van leden. Minderjarige natuurlijke
personen kunnen alleen als lid worden toegelaten indien zij een schriftelijke
toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger overleggen aan het
bestuur. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene
vergadering niet alsnog tot toelating besluiten.
3. 8. De toelatingsprocedure kan nader in het huishoudelijk reglement van de
vereniging worden uitgewerkt, in welk reglement nadere vereisten aan de
toelating tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen worden gesteld.
Artikel 4
4. 1. De leden van de vereniging zijn verplicht:
a. de statuten en de reglementen van de vereniging en van de KNHB,
(waaronder met name, maar niet beperkt tot, het dopingreglement, het
reglement ongewenst gedrag, het reglement matchfixing en het
tuchtreglement), alsmede de besluiten van hun organen, na te leven;
b. de verplichtingen, die de vereniging en/of de KNHB uit naam van haar
leden aangaat of die uit het lidmaatschap voortvloeien, te aanvaarden en
na te leven. Tot deze verplichtingen behoort onder meer het aanvaarden
en nakomen van door de KNHB, mede namens haar leden, aangegane

- 5 -

verplichtingen jegens één of meer derden, aangaande
ongevallenverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, sponsoring,
alsmede aangaande de verkoop en/of exploitatie van televisie- en/of
radio-opnamen en/of uitzendrechten via welk communicatiemiddel dan
ook (waaronder in elk geval begrepen via internet). In afwijking van het
bepaalde in de vorige zin geldt dat de KNHB dat de KNHB niet bevoegd
is uit naam van de gewone leden die uitkomen in de Hoofdklasse, als
gedefinieerd in het bondsreglement van de KNHB, voor wat betreft hun
eerste heren- en damesteam, verplichtingen jegens één of meer derden

aan te gaan inzake de verkoop en/of exploitatie van televisie- en/of radio-
opnamen en/of uitzendrechten via welk communicatiemiddel dan ook

(waaronder in elk geval begrepen via internet), één en ander behoudens
voor zover zij met het aangaan van die verplichting schriftelijk hebben
ingestemd;
c. zich voor, tijdens en na de wedstrijd behoorlijk te gedragen;
d. er voor te zorgen dat de door hen te spelen wedstrijden ordelijk verlopen
en dat de voorschriften die, door of vanwege het bestuur en/of het
bondsbestuur met betrekking tot de handhaving van de orde bij die
wedstrijden mochten worden gegeven, stipt worden opgevolgd;
e. er voor te zorgen dat de belangen of het aanzien van de hockeysport, de
vereniging en de KNHB door hun toedoen niet op ontoelaatbare wijze
worden geschaad;
f. zich tegenover elkander en derden en tegenover de vereniging en/of de
KNHB te onthouden van bedrieglijke handelingen;
g. tot betaling van contributie, zulks met inachtneming van het daaromtrent
in deze statuten en het huishoudelijk reglement bepaalde.
h. zich enerzijds actief in te zetten voor de vereniging door het persoonlijk
verrichten van activiteiten en werkzaamheden in het belang van de
vereniging, en anderzijds ten aanzien van de juniorleden, door zijn of
haar wettelijke vertegenwoordiger(s) te motiveren om zich eveneens als
zodanig in te zetten.

4. 2. Voor het overige kunnen door de vereniging dan wel de KNHB slechts
verplichtingen aan de leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming
van de algemene vergadering van de vereniging dan wel de KNHB.
Straffen
Artikel 5
5. 1. a. In het algemeen is strafbaar elk handelen of nalaten in strijd met de wet,
dan wel met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van
de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden
geschaad.
b. Tevens is strafbaar elk handelen of nalaten in strijd met de statuten,
reglementen –wedstrijdbepalingen daaronder begrepen- en/of besluiten
van organen van de KNHB, of waardoor de belangen van de KNHB, dan
wel van de hockeysport in het algemeen worden geschaad.
5. 2. Indien de algemene vergadering een tuchtreglement heeft vastgesteld,
geschiedt de behandeling van overtredingen met inachtneming van het
bepaalde in het tuchtreglement en geschiedt de beoordeling en bestraffing

- 6 -

van overtredingen door de organen, die in het tuchtreglement daartoe zijn
aangewezen.
5. 3. Daargelaten de bevoegdheid van de KNHB om overtredingen als bedoeld in
lid 1 onder b te bestraffen, is het bestuur bevoegd om overtredingen te
bestraffen, tenzij het Tuchtreglement een ander orgaan aanwijst.
5. 4. In geval van een overtreding als bedoeld in lid 1 kunnen de volgende straffen
worden opgelegd:
a. berisping;
b. schorsing;
c. ontzetting uit het lidmaatschap (royement) als bedoeld in artikel 6;
d. uitsluiting van deelname aan wedstrijden, hetzij voor een bepaalde duur,
hetzij voor een in de straf bepaald aantal wedstrijden;
e. ontzegging van het recht om één of meer in de straf genoemde functies
voor een in de straf genoemde termijn uit te oefenen;
f. geldboete.
5. 5. Een opgelegde straf wordt schriftelijk aan het lid medegedeeld. In
spoedeisende gevallen kan de straf mondeling aan het lid worden
medegedeeld. Een opgelegde straf kan in de officiële mededelingen en/of
ander voor ieder lid toegankelijk medium gepubliceerd worden.
5. 6. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd.
Gedurende de periode dat een lid is geschorst, heeft hij geen stemrecht,
terwijl hem bovendien gedurende deze periode ook andere aan het
lidmaatschap verbonden rechten kunnen worden ontzegd. Een schorsing
ontheft het lid niet van de verplichting tot het betalen van contributie.
Einde lidmaatschap
Artikel 6
6. 1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting uit het lidmaatschap.
6. 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan
slechts schriftelijk of langs elektronische weg geschieden en dient plaats te
vinden voor één mei van het lopende boekjaar. Het lidmaatschap kan echter
onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
6. 3. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de
datum waartegen was opgezegd.
6. 4. Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een
maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging
in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing.
6. 5. Een lid is niet bevoegd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te
zeggen in het geval zijn geldelijke rechten en verplichtingen worden
gewijzigd.
6. 6. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen wanneer een lid heeft
opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te

- 7 -

voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt,
alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging door de vereniging geschiedt
door het bestuur.
Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt voorts door
het bestuur, wanneer het de vereniging krachtens de statuten van de KNHB
verboden is het betrokken lid als lid van de vereniging te handhaven
6. 7. Ontzetting uit het lidmaatschap (royement) kan alleen worden uitgesproken
wanneer een lid in ernstige mate in strijd handelt met de statuten,
reglementen en/of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke
wijze benadeelt. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur,
tenzij in een tuchtreglement anders is bepaald.
6. 8. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op
grond dat een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook
dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit van het bestuur tot
ontzetting staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de
kennisgeving van het besluit beroep op de algemene vergadering open. Hij
wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van
redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep is het lid geschorst, met dien verstande dat het geschorste lid het
recht heeft zich in de algemene vergadering, waarin het beroep wordt
behandeld, te verweren.
6. 9. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft
niettemin de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd.
Geldmiddelen en contributie
Artikel 7
7. 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. de contributies van de leden;
b. entreegelden van nieuwe leden;
c. subsidies;
d. donaties, erfstellingen en legaten;
e. andere inkomsten.
7. 2. Erfstellingen kunnen alleen worden aanvaard onder het voorrecht van
boedelbeschrijving.
7. 3. De seniorleden, juniorleden, bijzondere leden, niet spelende leden,
trainingsleden en trimleden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse
contributie, waarvan de hoogte zal worden vastgesteld door de algemene
vergadering. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een
verschillende contributie betalen.
Ereleden zijn als zodanig vrijgesteld van het betalen van contributie
Leden van verdienste en bijzondere leden zijn als zodanig vrijgesteld van het
betalen van contributie, tenzij deze leden tevens seniorlid zijn.
7. 4. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke
ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen.
7. 5. Nieuwe seniorleden, juniorleden, trainingsleden en trimleden zijn gehouden
tot het betalen van een entreegeld, waarvan de hoogte zal worden

- 8 -

vastgesteld door de algemene vergadering. Dit geldt niet voor seniorleden,
die dit worden op grond van het bepaalde in de laatste volzin van artikel 3.2.b.
7. 6. Het huishoudelijk reglement kan bepalingen bevatten ter zake van door de
leden in voorkomende gevallen aan de vereniging verschuldigde
schadeloosstellingen en boeten.
Donateurs
Artikel 8
8. 1. De vereniging kent naast leden ook donateurs.
8. 2. Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die door het bestuur
als donateur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om
jaarlijks of eenmalig een door de algemene vergadering vastgestelde bijdrage
te storten.
8. 3. Donateurs hebben geen andere rechten of verplichtingen dan die welke hun
bij of krachtens de statuten of reglementen van de vereniging zijn toegekend
of opgelegd.
8. 4. De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde door de
vereniging door opzegging worden beëindigd, met dien verstande dat de
jaarlijkse bijdrage voor het lopende verenigingsjaar voor het geheel
verschuldigd blijft.
8. 5. Opzegging namens de vereniging geschiedt schriftelijk of langs elektronische
weg door het bestuur.
8. 6. Voorts eindigt het donateurschap ten gevolge van overlijden en door
schriftelijke of langs elektronische weg gedane opzegging van de donateur.
Bestuurssamenstelling en benoeming
Artikel 9
9. 1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen
aantal van ten minste vijf meerderjarige natuurlijke personen.
Indien het aantal bestuursleden wegens belet of ontstentenis daalt beneden
het door de algemene vergadering vastgestelde aantal, blijft het bestuur
verplicht, respectievelijk bevoegd, tot uitoefening van alle bestuurstaken en -
bevoegdheden. Het bestuur is in dat geval verplicht zo spoedig mogelijk een
algemene vergadering te beleggen waarin de benoeming van bestuursleden
aan de orde komt. In geval van belet of ontstentenis van alle bestuursleden,
benoemt de algemene vergadering zo spoedig mogelijk, met inachtneming
van het vorenstaande, een bestuur.
9. 2. Bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd.
Bestuursleden kunnen zowel worden benoemd uit de leden als buiten de
leden.
Buiten de leden benoemde bestuursleden hebben toegang tot en ieder een
raadgevende stem in de algemene vergadering.
9. 3. De voorzitter van het bestuur wordt als zodanig in functie benoemd. Het
bestuur benoemt uit zijn midden een secretaris en een penningmeester. De
functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon verenigd
worden.
Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, secretaris en
penningmeester.

- 9 -

9. 4. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende
voordrachten, onverminderd het bepaalde in het volgende lid. Tot het
opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd:
a. het bestuur; en
b. leden, welke gezamenlijk bevoegd zijn tot het uitbrengen van een/tiende
gedeelte van het totaal in de algemene vergadering uit te brengen
stemmen.
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering
meegedeeld. Een voordracht door de leden moet vóór de aanvang van de
vergadering schriftelijk of langs elektronische weg bij het bestuur worden
ingediend, tezamen met een schriftelijke of elektronische verklaring van de
kandidaat dat hij een benoeming zal aanvaarden. Een dergelijke bindende
voordracht wordt op de algemene vergadering meegedeeld.
9. 5. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een
met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte
stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
9. 6. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering
overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid aan de opgemaakte
voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene
vergadering vrij in haar keuze.
9. 7. Indien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit
die voordrachten.
Einde bestuurslidmaatschap, periodiek aftreden, schorsing
Artikel 10
10. 1. Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden
geschorst en ontslagen. Een besluit tot schorsing of ontslag van een
bestuurslid kan door de algemene vergadering slechts worden genomen met
een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen en
mits het desbetreffende bestuurslid in de gelegenheid is gesteld zich
tegenover de algemene vergadering te verklaren.
10. 2. Een schorsing die niet binnen twee maanden wordt gevolgd door een besluit
tot ontslag eindigt door verloop van die termijn. Gedurende de periode waarin
een bestuurslid is geschorst kan dit bestuurslid zijn functie niet uitoefenen.
10. 3. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door
het bestuur op te maken rooster van aftreden. Een aftredend bestuurslid is
terstond, al dan niet aansluitend, herbenoembaar.
Hetgeen in deze statuten over de benoeming van bestuursleden is bepaald, is
van overeenkomstige toepassing op de herbenoeming van bestuursleden.
Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van
aftreden in beginsel niet de plaats van zijn voorganger in.
10. 4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voor een bestuurslid:
a. door zijn overlijden;
b. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd of door zijn
aftreden volgens het rooster van afreden als bedoeld in het vorige lid;
c. door zijn vrijwillig aftreden;

- 10 -

d. door zijn ondercuratelestelling of door een rechterlijke beslissing waarbij
als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over
een of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
e. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of
verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in
de Faillissementswet;
f. door zijn ontslag aan hem verleend door de algemene vergadering.
Bestuurstaak en vertegenwoordiging
Artikel 11
11. 1. Het bestuur is, behoudens beperkingen volgens de statuten, belast met het
besturen van de vereniging.
11. 2. Het bestuur kan met behoud van zijn verantwoordelijkheid bepaalde
onderdelen van zijn taken door commissies of personen doen uitvoeren
11. 3. Indien het aantal bestuursleden beneden het statutaire minimum is gedaald,
blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een
algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats
of open plaatsen aan de orde komt.
11. 4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd
te besluiten tot:
a. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en
bezwaring van registergoederen en van overeenkomsten waarbij de
vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld
van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de vereniging ter
zake van deze handelingen.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen derden beroep
worden gedaan.
b. het aangaan van elk van de volgende rechtshandelingen en/of het
verrichten van investeringen, te weten:
- het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen
en geven van registergoederen;
- het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een
bankkrediet wordt verleend;
- het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen
van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een
aan de vereniging verleend bankkrediet;
- het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;
- het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale
procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire
maatregelen, en van het nemen van de rechtsmaatregelen die geen
uitstel kunnen lijden;
- het aangaan en wijzigen van arbeidsovereenkomsten; en
in het algemeen al zodanige rechtshandelingen die een bedrag of waarde
van vijftien duizend euro (€ 15.000,--) te boven gaan.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen derden geen beroep
worden gedaan.

- 11 -

11. 5. Onverminderd het in de laatste volzin van het in artikel 11.4.a bepaalde, wordt
de vereniging vertegenwoordigd door:
a. hetzij het bestuur;
b. hetzij twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
11. 6. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer
bestuursleden, alsook aan derden, om de vereniging binnen de grenzen van
die volmacht te vertegenwoordigen.
11. 7. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een
of meer van haar bestuursleden kan de algemene vergadering een of meer
personen aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen.
Bestuursvergaderingen en besluitvorming
Artikel 12
12. 1. Het bestuur vergadert minstens twee keer per jaar en verder zo vaak, als de
voorzitter, de secretaris of twee bestuursleden dit gewenst achten.
12. 2. Het bestuur kan slechts geldige besluiten nemen in een vergadering, waarin
ten minste de helft van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich door een ander bestuurslid bij
schriftelijke volmacht ter vergadering doen vertegenwoordigen. Aan de eis
van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht
elektronisch is vastgelegd.
Een bestuurslid kan als gevolmachtigde slechts voor één ander bestuurslid
ter vergadering zijn stem uitbrengen.
12. 3. Alle besluiten in bestuursvergaderingen worden genomen met volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht
niet te zijn uitgebracht. Indien de stemmen staken, is het voorstel verworpen.
12. 4. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen
bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle
bestuursleden in de gelegenheid worden gesteld aan deze besluitvorming
deel te nemen.
12. 5. Het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van
een besluit van het bestuur is beslissend.
12. 6. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden notulen opgemaakt.
Deze notulen worden in de eerstvolgende vergadering door het bestuur
vastgesteld.
12. 7. Toegang tot de bestuursvergaderingen hebben de bestuursleden, alsmede zij
die door de voorzitter van het bestuur of de ter vergadering aanwezige
bestuursleden worden toegelaten. Geschorste bestuursleden hebben geen
toegang tot de bestuursvergaderingen.
Boekjaar, jaarverslag, rekening en verantwoording
Artikel 13
13. 1. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van een juli tot en met dertig juni.
13. 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging
zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en
verplichtingen kunnen worden gekend.
13. 3. Het bestuur brengt op de - behoudens verlenging van deze termijn door de
algemene vergadering- binnen zes maanden na afloop van het boekjaar te
houden algemene vergadering een jaarverslag uit over de gang van zaken in

- 12 -

de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van
baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene
vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden.
Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden. Heeft een
bestuurslid de stukken niet ondertekend dan wordt hiervan onder opgave van
redenen melding gemaakt.
13. 4. De algemene vergadering kan de in lid 3 genoemde termijn verlengen met ten
hoogste vijf maanden. Na verloop van de oorspronkelijke of de verlengde
termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen
dat zij deze verplichtingen nakomen.
13. 5. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in artikel 13.3 aan de
algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een
accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan
benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een kascommissie,
bestaande uit drie leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De
leden van de kascommissie worden benoemd voor de periode van drie jaar
en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend
herbenoembaar. De kascommissie onderzoekt de in lid 3 genoemde stukken
en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek
alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas
en de waarden te tonen en inzage in de boeken en de bescheiden van de
vereniging te geven.
13. 6. Goedkeuring door de algemene vergadering van de balans en de staat van
baten en lasten met toelichting gebeurt na nadat is kennisgenomen van het
verslag van de kascommissie. Deze goedkeuring strekt het bestuur tot
decharge voor alle handelingen die uit die stukken blijken.
13. 7. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en
andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
13. 8. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op
papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere
gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging
geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze
gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen
redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.
Algemene vergadering
Artikel 14
14. 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden
toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
Indien het bestuur heeft besloten voorwaarden te stellen aan het gebruik van
het elektronisch communicatiemiddel, waarmee aan de algemene
vergadering kan worden deelgenomen, of stemgerechtigde de bevoegdheid
toe te kennen om reeds voorafgaand aan de algemene vergadering via een
elektronisch communicatiemiddel stem uit te brengen, wordt dit bij de
oproeping bekend gemaakt onder vermelding van voorwaarden.
14. 2. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene
vergadering (jaarvergadering) worden gehouden,

- 13 -

14. 3. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het
bestuur dit wenselijk oordeelt.
14. 4. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met
inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen. Het bestuur kan
in bijzondere gevallen die termijn bekorten. De bijeenroeping gebeurt door
een mededeling in de officiële mededelingen of door een schriftelijke oproep
aan de leden. In afwijking van de vorige zin, kan de oproep tot het bijwonen
van de algemene vergadering eveneens geschieden door een langs
elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het
adres dat het lid voor dit doel aan de vereniging bekend heeft gemaakt, mits
het lid met deze wijze van oproeping heeft ingestemd.
14. 5. Voorts wordt een buitengewone algemene vergadering gehouden wanneer
ten minste zoveel leden als bevoegd zijn tot het uitbrengen van een tiende
gedeelte van de in de algemene vergadering uit te brengen stemmen het
bestuur daarom verzoekt. Het verzoek bevat een opgave van het te
behandelen onderwerp, voorzien van een toelichting. Indien het bestuur niet
binnen veertien dagen aan het verzoek gevolg heeft gegeven door binnen
vier weken een algemene vergadering te doen houden, kunnen de
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het
bestuur de algemene vergadering bijeenroept of door het plaatsen van een
advertentie in ten minste één ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veel
gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden
belasten met de leiding van de algemene vergadering en het opstellen van de
notulen.
14. 6. Behalve in het in het vorige lid bedoelde geval, bepaalt het bestuur waar en
wanneer een algemene vergadering wordt gehouden.
Agenda
Artikel 15
15. 1. Tegelijk met het bijeenroepen van de algemene vergadering wordt de agenda
door publicatie in de rubriek ‘officiële mededelingen’ en door toezending ter
kennis van de leden gebracht. De agenda wordt tevens bekendgemaakt op
de website van de vereniging.
15. 2. De agenda van de jaarlijkse algemene vergadering bevat in ieder geval:
a. het vaststellen van de notulen van de vorige algemene vergadering;
b. het jaarverslag van het bestuur;
c. het financieel verslag van het bestuur;
d. het verslag van de kascommissie of de verklaring van de accountant;
e. het vaststellen van de balans en van de staat van baten en lasten over
het afgelopen boekjaar;
f. het verlenen van decharge aan de leden van het bestuur;
g. het vaststellen van de contributie en van andere bijdragen;
h. het vaststellen van de begroting voor het volgende boekjaar;
i. het bestuursbeleid;
j. de rondvraag.
15. 3. Uiterlijk tien dagen voor de dag van de algemene vergadering kunnen ten
minste vijf (5) leden een voorstel schriftelijk bij het bestuur indienen, dat

- 14 -

voorzien is van een toelichting. Het bestuur kan nog een later voorstel aan de
agenda toevoegen.
15. 4. De algemene vergadering kan geen besluiten nemen over voorstellen die niet
in de agenda zijn vermeld, tenzij de algemene vergadering bij gewone
meerderheid anders beslist.
Toegang en stemrecht
Artikel 16
16. 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben:
a. seniorleden;
b. de wettelijke vertegenwoordiger van juniorleden;
c. ereleden;
d. leden van verdienste;
e. bijzondere leden;
f. niet spelende leden;
g. trainingsleden;
h. trimleden;
I. de bestuursleden, die niet uit de leden zijn benoemd.
Geschorste leden hebben enkel toegang tot de vergadering waarin het besluit
tot schorsing van het lid wordt behandeld, en zijn bevoegd daarover dan het
woord te voeren.
Het bestuur kan besluiten dat een lid bevoegd is om in persoon, of bij
schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het
woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Het gebruik van het
elektronische communicatiemiddel komt voor risico van de stemgerechtigde.
16. 2. Over toelating van andere dan de artikel 16.1 bedoelde personen beslist het
bestuur dan wel de voorzitter van de algemene vergadering.
Voor de toepassing van artikel 16.1 is vereist dat de stemgerechtigde via het
elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks
kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht
kan uitoefenen. Door het bestuur kunnen voorwaarden worden gesteld aan
het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Indien het bestuur
besluit voorwaarden te stellen, worden deze voorwaarden bij de oproeping
bekend gemaakt.
16. 3. a. Ieder seniorlid heeft twee stemmen.
b. Iedere wettelijke vertegenwoordiger van een juniorlid heeft één stem.
c. Ieder erelid heeft twee stemmen;
d. Ieder lid van verdienste heeft twee stemmen;
e. Ieder bijzonder lid, die niet tevens senior lid is, heeft één stem;
f. Ieder niet spelend lid heeft één stem;
g. Ieder trainingslid heeft één stem;
h. Ieder trimlid heeft één stem;
i. ieder bestuurslid heeft twee stemmen. De bestuursleden, die niet uit de
leden zijn benoemd hebben twee raadgevende stemmen.
Het aantal stemmen voor senior leden die tevens kwalificeren voor enig ander
hiervoor genoemd lidmaatschap bedraagt maximaal twee.

- 15 -

Het aantal stemmen voor junior leden die tevens kwalificeren voor enig ander
hiervoor genoemd lidmaatschap bedraagt maximaal een.
Het bestuur kan besluiten dat een stemgerechtigde bevoegd is zijn stem
reeds voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch
communicatiemiddel uit te brengen. Tot het op deze wijze stem uitbrengen
zijn slechts gerechtigd zij die op een bij de bijeenroeping van de algemene
vergadering te vermelden tijdstip als stemgerechtigden in het ledenregister
van de vereniging staan vermeld. Op deze wijze stemmen is slechts
toegestaan nadat de algemene vergadering is bijeengeroepen, doch nooit
eerder dan op de veertiende dag voor die van de vergadering en nooit later
dan op de dag voor die van de vergadering. Het bestuur draagt zorg voor de
registratie van deze stemmen en deelt de stemmen mede aan de voorzitter
van de algemene vergadering. Een stemgerechtigde die op deze wijze stem
heeft uitgebracht, kan zijn stem niet herroepen. Evenmin kan hij op de
algemene vergadering opnieuw stem uitbrengen. Indien het lid dat op deze
wijze stem heeft uitgebracht ten tijde van de algemene vergadering niet
langer lid van de vereniging is, wordt zijn stem niet geacht te zijn uitgebracht.
16. 4. Een stemgerechtigd lid kan niet door een ander daartoe schriftelijk
gevolmachtigd stemgerechtigd lid ter vergadering zijn stem doen uitbrengen.
Voorzitterschap en notulen van de algemene vergadering
Artikel 17
17. 1. De voorzitter van het bestuur heeft de leiding van de algemene
vergaderingen. Bij afwezigheid van de voorzitter van het bestuur, treedt een
ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op.
17. 2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden notulen
opgemaakt. Deze notulen worden in de eerstvolgende algemene vergadering
vastgesteld. Zij die de algemene vergadering bijeenroepen kunnen een
notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van
de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.
Besluitvorming van de algemene vergadering
Artikel 18
18. 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent
de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud
van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk
vastgelegd voorstel.
18. 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het vorige lid bedoeld
oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats,
indien de meerderheid van de algemene vergadering of, indien de
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
18. 3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten
van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen.
18. 4. Ongeldige en blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
18. 5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid
heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of in geval van een bindende

- 16 -

voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten,
plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan
vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte
meerderheid heeft gekregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de
stemmen staken. Bij deze herstemmingen, waaronder niet is begrepen de
tweede stemming, wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de
voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op
wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is
uitgebracht. In geval bij een stemming tussen twee personen de stemmen
staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. Ingeval van loting bepaalt
de voorzitter van de vergadering de wijze van loting.
18. 6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet betreffende een verkiezing
van personen, dan is het verworpen.
18. 7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke
stemming wenselijk acht of een of meer van de stemgerechtigden zulks vóór
de stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende
gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een
stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
18. 8. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn deze niet
in een algemene vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het
bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene
vergadering.
18. 9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met
algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, dus
mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding, ook al heeft geen
oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied
of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van algemene
vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht
genomen.
Reglementen
Artikel 19
19. 1. De organisatie van de vereniging alsmede de taken en bevoegdheden van
haar organen en commissies kunnen nader worden uitgewerkt in
reglementen.
19. 2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, noch met de statuten van de
vereniging of van de KNHB.
19. 3. Reglementen worden met een gewone meerderheid door de algemene
vergadering vastgesteld en gewijzigd.
19. 4. Nieuwe reglementen en wijzigingen in reglementen treden in werking op de
veertiende dag na de dag waarop de algemene vergadering tot vaststelling of
wijziging van het reglement heeft besloten. In de statuten, in een reglement of
bij besluit van de algemene vergadering kan een andere datum van
inwerkingtreden worden bepaald. Van een nieuw reglement en van een
wijziging van een reglement wordt in de officiële mededelingen of op andere
wijze mededeling aan de leden gedaan met vermelding van de datum van
inwerkingtreding.

- 17 -

Statutenwijziging
Artikel 20
20. 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan
door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met
de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste
veertien dagen.
20. 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen
vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen
wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de
leden ter inzake leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering
wordt gehouden.
20. 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van ten minste
twee derden van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten
minste de helft van de leden aanwezig is. Is in een vergadering waarin tot
wijziging van de statuten wordt voorgesteld niet de helft van de leden
tegenwoordig, dan wordt na die vergadering een tweede vergadering
bijeengeroepen, te houden niet eerder dan veertien dagen en niet later dan
zes weken na de eerste vergadering, waarin over het voorstel zoals dat in de
vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige
leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee
derden van de uitgebrachte stemmen.
20. 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking, dan nadat hiervan een notariële
akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid
zelfstandig bevoegd.
20. 5. Wijzigingen in de statuten van de vereniging behoeven de voorafgaande
goedkeuring van het bondsbestuur van de KNHB.
Ontbinding en vereffening
Artikel 21
21. 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is
van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding.
21. 2. Bij ontbinding van de vereniging wordt haar vermogen vereffend door de
bestuursleden, indien en voor zover de algemene vergadering niet anders
bepaalt.
21. 3. Bij het besluit tot ontbinding stelt de algemene vergadering, zoveel mogelijk in
overeenstemming met de doelstelling van de vereniging, de bestemming vast
van hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de
ontbonden vereniging is overgebleven.
21. 4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot
vereffening van het vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de
bepalingen van deze statuten en reglementen van de vereniging voor zover
mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging
uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd 'in liquidatie'.
21. 5. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden
vereniging worden, nadat de vereniging heeft opgehouden te bestaan,

- 18 -

bewaard gedurende de door de wet daarvoor bepaalde termijn, door de door
de vereffenaars daartoe aangewezen persoon.
Slotbepaling
Artikel 22
22. Het bestuur beslist in alle gevallen, waarin noch de wet, noch deze statuten,
noch de reglementen van de vereniging voorzien.
Slot van de akte
WAARVAN AKTE is verleden te Hillegom op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan
de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft
verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, van de inhoud van
de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.
Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT