header foto
header foto
header foto
header foto
header foto
 

Statuten

STATUTENWIJZIGING                        

                       =================                        

Statutenwijziging vereniging @

Heden zeventien juni tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Albert Theodorus

Egbert Hurtak, notaris met als plaats van vestiging Hillegom:

mevrouw Aletta Springer, wonende (gemeente

Bloemendaal), geboren te . . op .

van wie de identiteit is vastgesteld door middel van haar rijbewijs, nummer

. geldig tot gehuwd met de heer

Andries Koopman,

te dezer zake handelend als voorzitter van de vereniging met volledige

rechtsbevoegdheid: Mixed Hockey Club Bennebroek, statutair gevestigd te

Bennebroek, gemeente Bloemendaal, adres Jacob van Heemskerklaan 1, 2121 XX

Bennebroek, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor

Amsterdam onder dossiernummer 40594664, hierna ook te noemen: de vereniging.

Handelend ter uitvoering van het besluit van de algemene ledenvergadering van de

vereniging van elf mei tweeduizend vijftien en als zodanig op grond van artikel 23.4

van de statuten van de vereniging bevoegd tot het doen verlijden van deze akte.

De verschenen persoon verklaart:

a. de vereniging is opgericht op zes en twintig april negentienhonderd vijf en zestig.

b. de statuten van de vereniging zijn de laatste keer gewijzigd bij een akte op twintig

februari tweeduizend zes voor mr. E.J.M. Mascini, destijds notaris te Velsen,

verleden.

c. daar in de algemene vergadering van vijftien april tweeduizend vijftien niet het

voor een besluit tot statutenwijziging statutair vereiste quorum werd gehaald, werd

overeenkomstig het bepaalde in artikel 23.3 van de statuten van de vereniging,

een tweede vergadering bijeengeroepen.

d. de tweede vergadering is gehouden niet eerder dan veertien dagen en niet later

dan zes weken na de eerste vergadering, op elf mei tweeduizend vijftien. In de

tweede vergadering kon over het voorstel zoals in de eerste vergadering aan de

orde is geweest, worden besloten ongeacht het aantal aanwezige leden, mits met

een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

e. blijkens de aan deze akte te hechten uittreksel uit de notulen werd in de tweede

vergadering van één juli tweeduizend veertien tot statutenwijziging van de

vereniging besloten met de statutair vereiste meerderheid van twee/derde van het

-2-

aantal uitgebrachte stemmen besloten de statuten van de vereniging te wijzigen

en vast te stellen zoals hierna vermeld.

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaart de verschenen persoon dat in gemelde

vergadering de statuten van de vereniging werden vastgesteld als volgt:

STATUTEN

Naam en zetel

Artikel 1

1. 1. De vereniging is genaamd: Mixed Hockey Club Bennebroek, hierna ook te

noemen: de vereniging en/of MHCB;

1. 2. De vereniging is gevestigd te Bennebroek, gemeente Bloemendaal.

Doel

Artikel 2

2. 1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en bevorderen van de

hockeysport in al haar verschijningsvormen en voorts het verrichten van al

hetgeen daaruit voortvloeit, daartoe bevorderlijk kan zijn, dan wel daarmede

verband houdt.

2. 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB)

te verwerven en te behouden;

b. haar leden te laten deelnemen aan door de KNHB georganiseerde of

goedgekeurde competities, wedstrijden en andere activiteiten op het

gebied van de hockeysport, in welke verschijningsvorm dan ook.

Leden en lidmaatschap

Artikel 3

3. 1. De vereniging kent als leden:

a. seniorleden;

b. juniorleden;

c. ereleden;

d. leden van verdienste;

e. bijzondere leden;

f. niet spelende leden;

g. trainingsleden;

h. trimleden.

Slechts natuurlijke personen kunnen lid zijn van de vereniging.

3. 2. a. Seniorleden kunnen slechts zijn zij die vóór één oktober van het lopende

verenigingsjaar achttien jaar of ouder zijn en die als zodanig door het

bestuur zijn toegelaten, dan wel zij die op grond van het bepaalde in de

laatste volzin van artikel 3.2.b seniorlid zijn geworden.

Seniorleden zijn leden van de vereniging in de zin van de wettelijke

bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en hebben toegang

tot en stemrecht in de algemene vergadering.

b. Juniorleden kunnen slechts zijn zij die voor één (1) oktober van het

lopende verenigingsjaar jonger zijn dan achttien jaar zijn en die als

zodanig door het bestuur zijn toegelaten.

Juniorleden zijn leden van de vereniging in de zin van de wettelijke

bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Juniorleden hebben

wel toegang tot de algemene vergadering, maar hebben in de

- 3-

vergadering geen stemrecht. Aan de wettelijke vertegenwoordiger van

juniorleden komt derhalve zowel het vergader- als het stemrecht toe.

De juniorleden kunnen in het Huishoudelijk Reglement nader worden

onderscheiden in juniorleden A tot en met F, Mini Pauwtjes en Funkey

Pauwtjes.

Een juniorlid wordt seniorlid bij het begin van het nieuwe verenigingsjaar

waarin het de daartoe krachtens het vorige lid vereiste leeftijd van

achttien jaar bereikt, zonder verdere formaliteiten.

c. Ereleden kunnen slechts zijn zij die wegens hun buitengewone

verdiensten jegens de vereniging op voorstel van het bestuur door de

algemene vergadering daartoe zijn benoemd.

Ereleden zijn leden van de vereniging in de zin van de wettelijke

bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en hebben toegang

tot en stemrecht in de algemene vergadering. Ereleden zijn als zodanig

vrijgesteld van het betalen van contributie.

d. Leden van verdienste kunnen slechts zijn zij die wegens hun bijzondere

prestaties jegens de vereniging op voorstel van het bestuur door de

algemene vergadering daartoe zijn benoemd.

Leden van verdienste zijn leden van de vereniging in de zin van de

wettelijke bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en hebben

toegang tot en stemrecht in de algemene vergadering. Leden van

verdienste die niet tevens seniorlid zijn, zijn als zodanig vrijgesteld van het

betalen van contributie.

e. Bijzondere leden kunnen slechts zijn zij die wegens hun prestaties jegens

de vereniging op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering

daartoe zijn benoemd.

Bijzondere leden zijn leden van de vereniging in de zin van de wettelijke

bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en hebben toegang

tot en stemrecht in de algemene vergadering. Bijzondere leden die niet

tevens seniorlid zijn, zijn als zodanig vrijgesteld van het betalen van

contributie.

f. Niet spelende leden kunnen slechts zijn zij die gedurende korte of langere

tijd gestopt zijn met actief hockey, maar zich middels een geldelijke

jaarlijkse bijdrage blijvend verbinden met de vereniging en die als

zodanig door het bestuur zijn toegelaten.

Niet spelende leden zijn leden van de vereniging in de zin van de

wettelijke bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en hebben

toegang tot en stemrecht in de algemene vergadering.

g. Trainingsleden kunnen slechts zijn zij die uitsluitend deelnemen aan

trainingen en die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.

Trainingsleden zijn leden van de vereniging in de zin van de wettelijke

bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en hebben toegang

tot en stemrecht in de algemene vergadering.

h. Trimleden kunnen slechts zijn zij die voor één (1) oktober van het

lopende kalenderjaar achttien (18) jaar of ouder zijn en niet deelnemen

aan de competities en die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.

-4-

Trimleden zijn leden van de vereniging in de zin van de wettelijke

bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en hebben toegang

tot en stemrecht in de algemene vergadering.

3. 3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

3. 4. Het bestuur houdt een ledenregister bij waarin de namen en adressen van

alle leden zijn opgenomen. Ieder lid is verplicht zijn adres, alsmede

wijzigingen daarin onverwijld schriftelijk of langs elektronische weg aan de

vereniging op te geven. Met het oog op een snelle en eenvoudige

bereikbaarheid van de leden, is het wenselijk als eveneens opgave wordt

gedaan van andere communicatiemiddelen, zoals emailadres,

telefoonnummer en telefaxnummer.

3. 5. Personen die als lid toetreden of zijn toegetreden tot de vereniging, worden

daardoor lid van de KNHB en zijn als zodanig (mede-)onderworpen aan de

statuten, reglementen en besluiten van de KNHB en zijn organen, waaronder

met name is begrepen de tuchtrechtspraak.

3. 6. Personen, die een al dan niet betaalde functie binnen de vereniging

uitoefenen of zullen uitoefenen, met uitzondering van hen, die uitsluitend door

een financiële bijdrage de vereniging steunen of zullen steunen en van hen

die met de hockeysport generlei bemoeienis hebben of zullen hebben, dienen

zich te (mede-)onderwerpen aan de statuten, reglementen en besluiten van

de bond en zijn organen, waaronder met name is begrepen de

tuchtrechtspraak; daartoe zal de vereniging alle nodige maatregelen nemen

en alle vereiste regelingen treffen, waarbij zo nodig met iedere zodanige

individuele persoon een daartoe strekkende overeenkomst zal worden

aangegaan.

3. 7. Onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van artikeI3.2.b beslist

uitsluitend het bestuur omtrent de toelating van leden. Minderjarige natuurlijke

personen kunnen alleen als lid worden toegelaten indien zij een schriftelijke

toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger overleggen aan het

bestuur. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene

vergadering niet alsnog tot toelating besluiten.

3. 8. De toelatingsprocedure kan nader in het huishoudelijk reglement van de

vereniging worden uitgewerkt, in welk reglement nadere vereisten aan de

toelating tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen worden gesteld.

Artikel 4

4. 1. De leden van de vereniging zijn verplicht:

a. de statuten en de reglementen van de vereniging en van de KNHB,

alsmede de besluiten van hun organen, na te leven;

b. de verplichtingen, die de vereniging en/ofde KNHB uit naam van haar

leden aangaat of die uit het lidmaatschap voortvloeien, te aanvaarden en

na te leven. Tot deze verplichtingen behoort onder meer het aanvaarden

en nakomen van door de KNHB, mede namens haar leden, aangegane

verplichtingen jegens één of meer derden, aangaande

ongevallenverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, sponsoring,

alsmede aangaande de verkoop en/of exploitatie van televisie- en/of

radio-opnamen enlof uitzendrechten via welk communicatiemiddel dan

ook (waaronder in elk geval begrepen via internet). In afwijking van het

bepaalde in de vorige zin geldt dat de KNHB dat de KNHB niet bevoegd

is uit naam van de gewone leden die uitkomen in de Hoofdklasse, als

gedefinieerd in het bondsreglement van de KNHB, voor wat betreft hun

eerste heren- en damesteam, verplichtingen jegens één of meer derden

aan te gaan inzake de verkoop en/of exploitatie van televisie- en/of radio-opnamen

en/of uitzendrechten via welk communicatiemiddel dan ook

(waaronder in elk geval begrepen via internet), één en ander behoudens

voor zover zij met het aangaan van die verplichting schriftelijk hebben

ingestemd;

c. zich voor, tijdens en na de wedstrijd behoorlijk te gedragen;

d. er voor te zorgen dat de door hen te spelen wedstrijden ordelijk verlopen

en dat de voorschriften die, door of vanwege het bestuur en/of het

bondsbestuur met betrekking tot de handhaving van de orde bij die

wedstrijden mochten worden gegeven, stipt worden opgevolgd;

e. er voor te zorgen dat de belangen of het aanzien van de hockeysport, de

vereniging en de KNHB door hun toedoen niet op ontoelaatbare wijze

worden geschaad;

f. zich tegenover elkander en derden en tegenover de vereniging en/of de

KNHB te onthouden van bedrieglijke handelingen;

g. tot betaling van contributie, zulks met inachtneming van het daaromtrent

in deze statuten en het huishoudelijk reglement bepaalde.

h. zich enerzijds actief in te zetten voor de vereniging door het persoonlijk

verrichten van activiteiten en werkzaamheden in het belang van de

vereniging, en anderzijds ten aanzien van de juniorleden, door zijn of

haar wettelijke vertegenwoordiger(s) te motiveren om zich eveneens als

zodanig in te zetten.

4. 2. Voor het overige kunnen door de vereniging dan wel de KNHB slechts

verplichtingen aan de leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming

van de algemene vergadering van de vereniging dan wel de KNHB.

Straffen

ArtikelS

S. 1. a. In het algemeen is strafbaar elk handelen of nalaten in strijd met de wet,

dan wel met de statuten, reglementen en/ofbesluiten van organen van

de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden

geschaad.

b. Tevens is strafbaar elk handelen of nalaten in strijd met de statuten,

reglementen -wedstrijdbepalingen daaronder begrepen- en/of besluiten

van organen van de KNHB, of waardoor de belangen van de KNHB, dan

wel van de hockeysport in het algemeen worden geschaad.

S. 2. Indien de algemene vergadering een tuchtreglement heeft vastgesteld,

geschiedt de behandeling van overtredingen met inachtneming van het

bepaalde in het tuchtreglement en geschiedt de beoordeling en bestraffing

van overtredingen door de organen, die in het tuchtreglement daartoe zijn

aangewezen.

S. 3. Daargelaten de bevoegdheid van de KNHB om overtredingen als bedoeld in

lid 1 onder b te bestraffen, is het bestuur bevoegd om overtredingen te

bestraffen, tenzij het Tuchtreglement een ander orgaan aanwijst.

-6-

s. 4. In geval van een overtreding als bedoeld in lid 1 kunnen de volgende straffen

worden opgelegd:

a. berisping;

b. schorsing;

c. ontzetting uit het lidmaatschap (royement) als bedoeld in artikel 6;

d. uitsluiting van deelname aan wedstrijden, hetzij voor een bepaalde duur,

hetzij voor een in de straf bepaald aantal wedstrijden;

e. ontzegging van het recht om één of meer in de straf genoemde functies

voor een in de straf genoemde termijn uit te oefenen;

f. geldboete.

S. S. Een opgelegde straf wordt schriftelijk aan het lid medegedeeld. In

spoedeisende gevallen kan de straf mondeling aan het lid worden

medegedeeld. Een opgelegde straf kan in de officiële mededelingen en/of

ander voor ieder lid toegankelijk medium gepubliceerd worden.

S. 6. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd.

Gedurende de periode dat een lid is geschorst, heeft hij geen stemrecht,

terwijl hem bovendien gedurende deze periode ook andere aan het

lidmaatschap verbonden rechten kunnen worden ontzegd. Een schorsing

ontheft het lid niet van de verplichting tot het betalen van contributie.

Einde lidmaatschap

Artikel 6

6. 1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door de dood van het lid;

b. door opzegging door het lid;

c. door opzegging door de vereniging;

d. door ontzetting uit het lidmaatschap.

6. 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan

slechts schriftelijk of langs elektronische weg geschieden en tegen het einde

van een boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten

minste vier weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden

beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd

kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

6. 3. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het

lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de

datum waartegen was opgezegd.

6. 4. Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een

maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging

in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing.

6. S. Een lid is niet bevoegd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te

zeggen in het geval zijn geldelijke rechten en verplichtingen worden

gewijzigd.

6. 6. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen wanneer een lid heeft

opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te

voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt,

alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het

lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging door de vereniging geschiedt

door het bestuur.

-7-

Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt voorts door

het bestuur, wanneer het de vereniging krachtens de statuten van de KNHB

verboden is het betrokken lid als lid van de vereniging te handhaven

6. 7. Ontzetting uit het lidmaatschap (royement) kan alleen worden uitgesproken

wanneer een lid in ernstige mate in strijd handelt met de statuten,

reglementen en/of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke

wijze benadeelt. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur,

tenzij in een tuchtreglement anders is bepaald.

6. 8. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op

grond dat een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook

dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het

lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit van het bestuur tot

ontzetting staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de

kennisgeving van het besluit beroep op de algemene vergadering open. Hij

wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van

redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het

beroep is het lid geschorst, met dien verstande dat het geschorste lid het

recht heeft zich in de algemene vergadering, waarin het beroep wordt

behandeld, te verweren.

6. 9. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft

niettemin de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd.

Geldmiddelen en contributie

Artikel 7

7. 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a. de contributies van de leden;

b. entreegelden van nieuwe leden;

c. subsidies;

d. donaties, erfstellingen en legaten;

e. andere inkomsten.

7. 2. Erfstellingen kunnen alleen worden aanvaard onder het voorrecht van

boedelbeschrijving.

7. 3. De seniorleden, juniorleden, bijzondere leden, niet spelende leden,

trainingsleden en trimleden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse

contributie, waarvan de hoogte zal worden vastgesteld door de algemene

vergadering. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een

verschillende contributie betalen.

Ereleden zijn als zodanig vrijgesteld van het betalen van contributie

Leden van verdienste en bijzondere leden zijn als zodanig vrijgesteld van het

betalen van contributie, tenzij deze leden tevens seniorlid zijn.

7. 4. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke

ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen.

7. 5. Nieuwe seniorleden, juniorleden, trainingsleden en trimleden zijn gehouden

tot het betalen van een entreegeld, waarvan de hoogte zal worden

vastgesteld door de algemene vergadering. Dit geldt niet voor seniorleden,

die dit worden op grond van het bepaalde in de laatste volzin van artikel 3.2.b.

-8-

7. 6. Het huishoudelijk reglement kan bepalingen bevatten ter zake van door de

leden in voorkomende gevallen aan de vereniging verschuldigde

schadeloosstellingen en boeten.

Donateurs

Artikel 8

8. 1. De vereniging kent naast leden ook donateurs.

8. 2. Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die door het bestuur

als donateur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om

jaarlijks of eenmalig een door de algemene vergadering vastgestelde bijdrage

te storten.

8. 3. Donateurs hebben geen andere rechten of verplichtingen dan die welke hun

bij of krachtens de statuten of reglementen van de vereniging zijn toegekend

of opgelegd.

8. 4. De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde door de

vereniging door opzegging worden beëindigd, met dien verstande dat de

jaarlijkse bijdrage voor het lopende verenigingsjaar voor het geheel

verschuldigd blijft.

8. 5. Opzegging namens de vereniging geschiedt schriftelijk of langs elektronische

weg door het bestuur.

8. 6. Voorts eindigt het donateurschap ten gevolge van overlijden en door

schriftelijke of langs elektronische weg gedane opzegging van de donateur.

Bestuurssamenstelling en benoeming

Artikel 9

9. 1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen

aantal van ten minste vijf meerderjarige natuurlijke personen.

9. 2. Bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd.

Bestuursleden kunnen zowel worden benoemd uit de leden als buiten de

leden.

Buiten de leden benoemde bestuursleden hebben toegang tot en ieder een

raadgevende stem in de algemene vergadering.

9. 3. De voorzitter van het bestuur wordt als zodanig in functie benoemd. Het

bestuur benoemt uit zijn midden een secretaris en een penningmeester. De

functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon verenigd

worden.

Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, secretaris en

penningmeester.

9. 4. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende

voordrachten, onverminderd het bepaalde in het volgende lid. Tot het

opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd:

a. het bestuur; en

b. leden, welke gezamenlijk bevoegd zijn tot het uitbrengen van een/ tiende

gedeelte van het totaal in de algemene vergadering uit te brengen

stemmen.

De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering

meegedeeld. Een voordracht door de leden moet vóór de aanvang van de

vergadering schriftelijk of langs elektronische weg bij het bestuur worden

ingediend, tezamen met een schriftelijke of elektronische verklaring van de

-9-

kandidaat dat hij een benoeming zal aanvaarden. Een dergelijke bindende

voordracht wordt op de algemene vergadering meegedeeld.

9. 5. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een

met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte

stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.

9. 6. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering

overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid aan de opgemaakte

voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene

vergadering vrij in haar keuze.

9. 7. Indien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit

die voordrachten.

Einde bestuurslidmaatschap, periodiek aftreden, schorsing

Artikel 10

10. 1. Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden

geschorst en ontslagen. Een besluit tot schorsing of ontslag van een

bestuurslid kan door de algemene vergadering slechts worden genomen met

een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen en

mits het desbetreffende bestuurslid in de gelegenheid is gesteld zich

tegenover de algemene vergadering te verklaren.

10. 2. Een schorsing die niet binnen twee maanden wordt gevolgd door een besluit

tot ontslag eindigt door verloop van die termijn. Gedurende de periode waarin

een bestuurslid is geschorst kan dit bestuurslid zijn functie niet uitoefenen.

10. 3. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door

het bestuur op te maken rooster van aftreden. Een aftredend bestuurslid is

terstond, al dan niet aansluitend, herbenoembaar.

Hetgeen in deze statuten over de benoeming van bestuursleden is bepaald, is

van overeenkomstige toepassing op de herbenoeming van bestuursleden.

Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van

aftreden in beginsel niet de plaats van zijn voorganger in.

10. 4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voor een bestuurslid:

a. door zijn overlijden;

b. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd of door zijn

aftreden volgens het rooster van afreden als bedoeld in het vorige lid;

c. door zijn vrijwillig aftreden;

d. door zijn ondercuratelestelling of door een rechterlijke beslissing waarbij

als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over

een of meer van zijn goederen wordt ingesteld;

e. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of

verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in

de Faillissementswet;

f. door zijn ontslag aan hem verleend door de algemene vergadering.

Bestuurstaak en vertegenwoordiging

Artikel 11

11. 1. Het bestuur is, behoudens beperkingen volgens de statuten, belast met het

besturen van de vereniging.

11. 2. Het bestuur kan met behoud van zijn verantwoordelijkheid bepaalde

onderdelen van zijn taken door commissies of personen doen uitvoeren

- 10-

11. 3. Indien het aantal bestuursleden beneden het statutaire minimum is gedaald,

blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een

algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats

of open plaatsen aan de orde komt.

11. 4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd

te besluiten tot:

a. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en

bezwaring van registergoederen en van overeenkomsten waarbij de

vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich

voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld

van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de vereniging ter

zake van deze handelingen.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen derden beroep

worden gedaan.

b. het aangaan van elk van de volgende rechtshandelingen en/of het

verrichten van investeringen, te weten:

het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen

en geven van registergoederen;

het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een

bankkrediet wordt verleend;

het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen

van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een

aan de vereniging verleend bankkrediet;

het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;

het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale

procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire

maatregelen, en van het nemen van de rechtsmaatregelen die geen

uitstel kunnen lijden;

het aangaan en wijzigen van arbeidsovereenkomsten; en

in het algemeen al zodanige rechtshandelingen die een bedrag of waarde

van vijftien duizend euro (€ 15.000,--) te boven gaan.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen derden geen beroep

worden gedaan.

11. 5. Onverminderd het in de laatste volzin van het in artikel 11.4.a bepaalde, wordt

de vereniging vertegenwoordigd door:

a. hetzij het bestuur;

b. hetzij twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

11. 6. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer

bestuursleden, alsook aan derden, om de vereniging binnen de grenzen van

die volmacht te vertegenwoordigen.

11. 7. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een

of meer van haar bestuursleden kan de algemene vergadering een of meer

personen aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen.

Bestuursvergaderingen en besluitvorming

Artikel 12

12. 1. Het bestuur vergadert minstens twee keer per jaar en verder zo vaak, als de

voorzitter, de secretaris of twee bestuursleden dit gewenst achten.

- 11 -

12. 2. Het bestuur kan slechts geldige besluiten nemen in een vergadering, waarin

ten minste de helft van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig of

vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich door een ander bestuurslid bij

schriftelijke volmacht ter vergadering doen vertegenwoordigen. Aan de eis

van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht

elektronisch is vastgelegd.

Een bestuurslid kan als gevolmachtigde slechts voor één ander bestuurslid

ter vergadering zijn stem uitbrengen.

12. 3. Alle besluiten in bestuursvergaderingen worden genomen met volstrekte

meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht

niet te zijn uitgebracht. Indien de stemmen staken, is het voorstel verworpen.

12. 4. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen

bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle

bestuursleden in de gelegenheid worden gesteld aan deze besluitvorming

deel te nemen.

12. 5. Het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van

een besluit van het bestuur is beslissend.

12. 6. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden notulen opgemaakt.

Deze notulen worden in de eerstvolgende vergadering door het bestuur

vastgesteld.

12. 7. Toegang tot de bestuursvergaderingen hebben de bestuursleden, alsmede zij

die door de voorzitter van het bestuur of de ter vergadering aanwezige

bestuursleden worden toegelaten. Geschorste bestuursleden hebben geen

toegang tot de bestuursvergaderingen.

Boekjaar, jaarverslag, rekening en verantwoording

Artikel 13

13. 1. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van een juli tot en met dertig juni.

13. 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging

zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en

verplichtingen kunnen worden gekend.

13. 3. Het bestuur brengt op de - behoudens verlenging van deze termijn door de

algemene vergadering- binnen zes maanden na afloop van het boekjaar te

houden algemene vergadering een jaarverslag uit over de gang van zaken in

de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van

baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene

vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden.

Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden. Heeft een

bestuurslid de stukken niet ondertekend dan wordt hiervan onder opgave van

redenen melding gemaakt.

13. 4. De algemene vergadering kan de in lid 3 genoemde termijn verlengen met ten

hoogste vijf maanden. Na verloop van de oorspronkelijke of de verlengde

termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen

dat zij deze verplichtingen nakomen.

13. 5. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in artikel 13.3 aan de

algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een

accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan

benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een kascommissie,

- 12-

bestaande uit drie leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De

leden van de kascommissie worden benoemd voor de periode van drie jaar

en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend

herbenoembaar. De kascommissie onderzoekt de in lid 3 genoemde stukken

en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek

alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas

en de waarden te tonen en inzage in de boeken en de bescheiden van de

vereniging te geven.

13. 6. Goedkeuring door de algemene vergadering van de balans en de staat van

baten en lasten met toelichting gebeurt na nadat is kennisgenomen van het

verslag van de kascommissie. Deze goedkeuring strekt het bestuur tot

decharge voor alle handelingen die uit die stukken blijken.

13. 7. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en

andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

13. 8. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op

papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere

gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging

geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze

gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen

redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Algemene vergadering

Artikel 14

14. 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden

toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

14. 2. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene

vergadering (jaarvergadering) worden gehouden,

14. 3. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het

bestuur dit wenselijk oordeelt.

14. 4. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met

inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen. Het bestuur kan

in bijzondere gevallen die termijn bekorten. De bijeenroeping gebeurt door

een mededeling in de officiële mededelingen of door een schriftelijke oproep

aan de leden. In afwijking van de vorige zin, kan de oproep tot het bijwonen

van de algemene vergadering eveneens geschieden door een langs

elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het

adres dat het lid voor dit doel aan de vereniging bekend heeft gemaakt, mits

het lid met deze wijze van oproeping heeft ingestemd.

14. 5. Voorts wordt een buitengewone algemene vergadering gehouden wanneer

ten minste zoveel leden als bevoegd zijn tot het uitbrengen van een tiende

gedeelte van de in de algemene vergadering uit te brengen stemmen het

bestuur daarom verzoekt. Het verzoek bevat een opgave van het te

behandelen onderwerp, voorzien van een toelichting. Indien het bestuur niet

binnen veertien dagen aan het verzoek gevolg heeft gegeven door binnen

vier weken een algemene vergadering te doen houden, kunnen de

verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het

bestuur de algemene vergadering bijeenroept of door het plaatsen van een

- 13-

advertentie in ten minste één ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veel

gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden

belasten met de leiding van de algemene vergadering en het opstellen van de

notulen.

14. 6. Behalve in het in het vorige lid bedoelde geval, bepaalt het bestuur waar en

wanneer een algemene vergadering wordt gehouden.

Agenda

Artikel 15

15. 1. Tegelijk met het bijeenroepen van de algemene vergadering wordt de agenda

door publicatie in de rubriek 'officiële mededelingen' en door toezending ter

kennis van de leden gebracht. De agenda wordt tevens bekendgemaakt op

de website van de vereniging.

15. 2. De agenda van de jaarlijkse algemene vergadering bevat in ieder geval:

a. het vaststellen van de notulen van de vorige algemene vergadering;

b. het jaarverslag van het bestuur;

c. het financieel verslag van het bestuur;

d. het verslag van de kascommissie of de verklaring van de accountant;

e. het vaststellen van de balans en van de staat van baten en lasten over

het afgelopen boekjaar;

f. het verlenen van decharge aan de leden van het bestuur;

g. het vaststellen van de contributie en van andere bijdragen;

h. het vaststellen van de begroting voor het volgende boekjaar;

i. het bestuursbeleid;

j. de rondvraag.

15. 3. Uiterlijk tien dagen voor de dag van de algemene vergadering kunnen ten

minste vijf (5) leden een voorstel schriftelijk bij het bestuur indienen, dat

voorzien is van een toelichting. Het bestuur kan nog een later voorstel aan de

agenda toevoegen.

15. 4. De algemene vergadering kan geen besluiten nemen over voorstellen die niet

in de agenda zijn vermeld, tenzij de algemene vergadering bij gewone

meerderheid anders beslist.

Toegang en stemrecht

Artikel 16

16. 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben:

a. seniorleden;

b. de wettelijke vertegenwoordiger van juniorleden;

c. ereleden;

d. leden van verdienste;

e. bijzondere leden;

f. niet spelende leden;

g. trainingsleden;

h. trimleden;

I. de bestuursleden, die niet uit de leden zijn benoemd.

Geschorste leden hebben enkel toegang tot de vergadering waarin het besluit

tot schorsing van het lid wordt behandeld, en zijn bevoegd daarover dan het

woord te voeren.

-14-

16. 2. Over toelating van andere dan de artikel 16.1 bedoelde personen beslist het

bestuur dan wel de voorzitter van de algemene vergadering.

16. 3. a. Ieder seniorlid heeft twee stemmen.

b. Iedere wettelijke vertegenwoordiger van een juniorlid heeft één stem.

c. Ieder erelid heeft twee stemmen;

d. Ieder lid van verdienste heeft twee stemmen;

e. Ieder bijzonder lid, die niet tevens senior lid is, heeft één stem;

f. Ieder niet spelend lid heeft één stem;

g. Ieder trainingslid heeft één stem;

h. Ieder trimlid heeft één stem;

i. ieder bestuurslid heeft twee stemmen. De bestuursleden, die niet uit de

leden zijn benoemd hebben twee raadgevende stemmen.

Het aantal stemmen voor senior leden die tevens kwalificeren voor enig ander

hiervoor genoemd lidmaatschap bedraagt maximaal twee.

Het aantal stemmen voor junior leden die tevens kwalificeren voor enig ander

hiervoor genoemd lidmaatschap bedraagt maximaal een.

16. 4. Een stemgerechtigd lid kan niet door een ander daartoe schriftelijk

gevolmachtigd stemgerechtigd lid ter vergadering zijn stem doen uitbrengen.

Voorzitterschap en notulen van de algemene vergadering

Artikel 17

17. 1. De voorzitter van het bestuur heeft de leiding van de algemene

vergaderingen. Bij afwezigheid van de voorzitter van het bestuur, treedt een

ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op.

17. 2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden notulen

opgemaakt. Deze notulen worden in de eerstvolgende algemene vergadering

vastgesteld. Zij die de algemene vergadering bijeenroepen kunnen een

notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van

de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

Besluitvorming van de algemene vergadering

Artikel 18

18. 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent

de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud

van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk

vastgelegd voorstel.

18. 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het vorige lid bedoeld

oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats,

indien de meerderheid van de algemene vergadering of, indien de

oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een

stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming

vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

18. 3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten

van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de

uitgebrachte stemmen.

18. 4. Ongeldige en blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

18. 5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid

heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of in geval van een bindende

voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten,

- 15-

plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan

vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte

meerderheid heeft gekregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de

stemmen staken. Bij deze herstemmingen, waaronder niet is begrepen de

tweede stemming, wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de

voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op

wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is

uitgebracht. In geval bij een stemming tussen twee personen de stemmen

staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. Ingeval van loting bepaalt

de voorzitter van de vergadering de wijze van loting.

18. 6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet betreffende een verkiezing

van personen, dan is het verworpen.

18. 7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke

stemming wenselijk acht of een of meer van de stemgerechtigden zulks vóór

de stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende

gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een

stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

18. 8. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn deze niet

in een algemene vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het

bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene

vergadering.

18. 9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of

vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met

algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, dus

mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding, ook al heeft geen

oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied

of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van algemene

vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht

genomen.

Reglementen

Artikel 19

19. 1. De organisatie van de vereniging alsmede de taken en bevoegdheden van

haar organen en commissies kunnen nader worden uitgewerkt in

reglementen.

19. 2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, noch met de statuten van de

vereniging of van de KNHB.

19. 3. Reglementen worden met een gewone meerderheid door de algemene

vergadering vastgesteld en gewijzigd.

19. 4. Nieuwe reglementen en wijzigingen in reglementen treden in werking op de

veertiende dag na de dag waarop de algemene vergadering tot vaststelling of

wijziging van het reglement heeft besloten. In de statuten, in een reglement of

bij besluit van de algemene vergadering kan een andere datum van

inwerkingtreden worden bepaald. Van een nieuw reglement en van een

wijziging van een reglement wordt in de officiële mededelingen of op andere

wijze mededeling aan de leden gedaan met vermelding van de datum van

inwerkingtreding.

Statutenwijziging

- 16-

Artikel 20

20. 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan

door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met

de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste

veertien dagen.

20. 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een

voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen

vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen

wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de

leden ter inzake leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering

wordt gehouden.

20. 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van ten minste

twee derden van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten

minste de helft van de leden aanwezig is. Is in een vergadering waarin tot

wijziging van de statuten wordt voorgesteld niet de helft van de leden

tegenwoordig, dan wordt na die vergadering een tweede vergadering

bijeengeroepen, te houden niet eerder dan veertien dagen en niet later dan

zes weken na de eerste vergadering, waarin over het voorstel zoals dat in de

vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige

leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee

derden van de uitgebrachte stemmen.

20. 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking, dan nadat hiervan een notariële

akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid

zelfstandig bevoegd.

20. 5. Wijzigingen in de statuten van de vereniging behoeven de voorafgaande

goedkeuring van het bondsbestuur van de KNHB.

Ontbinding en vereffening

Artikel 21

21. 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene

vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is

van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding.

21. 2. Bij ontbinding van de vereniging wordt haar vermogen vereffend door de

bestuursleden, indien en voor zover de algemene vergadering niet anders

bepaalt.

21. 3. Bij het besluit tot ontbinding stelt de algemene vergadering, zoveel mogelijk in

overeenstemming met de doelstelling van de vereniging, de bestemming vast

van hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de

ontbonden vereniging is overgebleven.

21. 4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot

vereffening van het vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de

bepalingen van deze statuten en reglementen van de vereniging voor zover

mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging

uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd 'in liquidatie'.

21. 5. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden

vereniging worden, nadat de vereniging heeft opgehouden te bestaan,

-17 -

bewaard gedurende de door de wet daarvoor bepaalde termijn, door de door

de vereffenaars daartoe aangewezen persoon.

Slotbepaling

Artikel 22

22. Het bestuur beslist in alle gevallen, waarin noch de wet, noch deze statuten,

noch de reglementen van de vereniging voorzien.

Slot van de akte

WAARVAN AKTE is verleden te Hillegom op de datum in het hoofd van deze akte

vermeld.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan

de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft

verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, van de inhoud van

de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de

verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.

 

 


 
DWF

Contact

Adres
Isaac Sweerslaan,
Sportpark 't Rottegat,
2112 VN Bennebroek
023-5847701
[email protected]

Postadres
Postbus 98,
2120 AB Bennebroek

KvK & BTW Gegevens
KvK-nr.: 40594664
BTW-nr.: NL004871807B01

Webredactie
[email protected]

Live beelden