header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy
 

Contributie

 

Contributie 2020 –2021

Categorie

Contributie

Entreegeld*

Kleding
toeslag**

Selectie/Op-

leidingstoeslag***

Wedstrijdtoeslag

Funkey Pauwtjes

€141,75

€50

€40

€0

€0

Mini Pauwtjes

€178,50

€50

€40

€0

€0

Pauwtjes

€189

€100

€40

€0

€15

F-jes

€273

€100

€40

€0

€0

E-junioren

€315

€100

€40

€0

€0

D-junioren

€362,25

€100

€40

€55/€27,50

€0

C-junioren

€362,25

€100

€40

€55/€27,50

€0

B-junioren

€362,25

€100

€40

€55/€27,50

€0

A-junioren

€362,25

€100

€40

€55/€27,50

€0

Jong senioren

€330,75

€50

€40

€0

€0

Senioren

€367,50

€50

€40

€0

€0

Deeltijdsenioren****

€299,25

€50

€40

€0

€0

Trainingsleden

€225,75

€50

€0

€0

€0

Trimmers

€215,25

€50

€40

€0

€0

Niet-spelend lid

€125

€0

€0

€0

€0

Donateurs

€125

€0

€0

€0

€0

 

 

 

 

 

 

Een oud-lid betaalt geen entreegeld wanneer hij/zij binnen vijf jaar weer lid wordt van MHCB. Verzoeken om uitzonderingen op deze regel, dwz een verzoek om kwijtschelding van het entreegeld wanneer een oud-lid langer dan 5 jaar geen lid van MHCB is geweest, kunnen worden ingediend bij het bestuur.

** De kledingtoeslag ad €40 wordt tijdens een lopend sponsorcontract van drie jaar eenmalig in rekening gebracht. Leden krijgen hiervoor een thuis- en uitshirt (verplicht tijdens de wedstrijden). In seizoen 2020-2021 zal een nieuw sponsorcontract worden afgesloten.

*** De Selectietoeslag van €55 en Opleidingstoeslag van €27,50 is bestemd voor resp. de selectieteams en opleidingsteams, te bepalen door de Technische Commissie.

**** Deeltijdsenioren mogen maximaal 50% van de wedstrijden meespelen.

 

KNHB-leeftijdsgrenzen

Geboortedatum

Hockeyleeftijd

Funkey Pauwtjes

01-10-15/30-09-16

4 jaar

Mini Pauwtjes

01-10-14/30-09-15

5 jaar

Pauwtjes

01-10-13/30-09-14

6 jaar

F-jes

01-10-12/30-09-13

7 jaar

1e jaars E (6E)

01-10-11/30-09-12

8 jaar

2e jaars E (8E)

01-10-10/30-09-11

9 jaar

1e jaars D (8D,11tal)

01-10-09/30-09-10

10 jaar

2e jaars D

01-10-08/30-09-09

11 jaar

1e jaars C

01-10-07/30-09-08

12 jaar

2e jaars C

01-10-06/30-09-07

13 jaar

1e jaars B

01-10-05/30-09-06

14 jaar

2e jaars B

01-10-04/30-09-05

15 jaar

1e jaars A

01-10-03/30-09-04

16 jaar

2e jaars A

01-10-02/30-09-03

17 jaar

Jong senioren

01-10-95/30-09-02

18-25 jaar


Contributiereglement

Algemeen

Artikel 1:

De contributies, inschrijfgelden en overige bijdragen worden jaarlijks geïndexeerd en in de Algemene Leden Vergadering (ALV) vastgesteld.

Artikel 2:

De contributiecategorie-indeling van leden is volgens de geldende KNHB-normering.

Artikel 3:

Alle nieuwe leden dienen een machtiging voor automatische incasso af te geven.

Artikel 4:

Wanneer u geen machtiging voor automatische incasso wenst af te geven, bent u verplicht een toeslag van €25 per lid te voldoen.

Artikel 5:

Het bestuur heeft besloten om aan iedere familie wonend op hetzelfde adres met 4 leden of meer leden 5% korting te geven op de totale contributie.

 

Contributie voor nieuwe leden

Artikel 1:

Nieuwe leden, die zich lopende het seizoen aanmelden vóór 1 januari, zijn het volledige contributiebedrag verschuldigd. Verder wordt er entreegeld (o.a. bijdrage kunstgrasvelden) van €100 voor junioren en €50 voor senioren in rekening gebracht. Zie onder voor de actuele tarieven.

Artikel 2:

Als de aanmelding plaatsvindt ná 1 januari van het lopend seizoen, wordt 50% van de contributie in rekening gebracht. Het entreegeld moet volledig betaald worden, ook bij aanmelding ná 1 januari.

 

Contributiebetaling

Artikel 1:

De volledige contributie inclusief eventuele contributie-achterstanden van het vorige seizoen, dient vóór 1 november van het lopende seizoen betaald te zijn. Wanneer dat niet het geval is, krijgt het betreffende lid een speelverbod tot de contributie betaald is.

Artikel 2:

Voor het versturen van een aanmaning kan de club €15 administratiekosten extra in rekening brengen.

 

Contributierestitutie

Restitutie van contributie is mogelijk mits er sprake is van een geldige reden. Onder een geldige reden wordt verstaan:

1. Een langdurige blessure

2. Zwangerschap

3. Verhuizing buiten de KNHB-regio van de MHC Bennebroek

 

Artikel 1:

Indien een lidmaatschap gedurende het seizoen opgezegd wordt wegens een andere reden dan blessure/zwangerschap of verhuizing buiten de KNHB-regio van de MHC Bennebroek, is het lid volledig contributieplichtig.

Artikel 2:

Bij een blessure moet een doktersverklaring kunnen worden overlegd waarin de aard van de blessure en de duur van de hersteltermijn is aangegeven. Deze verklaring wordt niet gearchiveerd.

Artikel 3:

Indien je door blessure, zwangerschap of verhuizing buiten de KNHB-regio van de MHC Bennebroek niet meer kunt spelen, is de contributierestitutie afhankelijk van de datum waarop dit wordt gemeld. De geldende regels zijn als volgt:

·gemeld vóór 1 december van het lopende seizoen: 50% contributie (exclusief toeslagen) retour minus €25 administratiekosten. Het entreegeld wordt niet terugbetaald.

·gemeld ná 15 december en vóór 1 februari van het lopende seizoen: 25% contributie (exclusief toeslagen) retour minus €25 administratiekosten. Het entreegeld wordt niet terugbetaald.

·gemeld ná 1 februari van het lopende seizoen: geen restitutie van contributie. Het entreegeld wordt niet terugbetaald.

Artikel 4:

Voor nieuwe leden die zich aanmelden in de periode tussen 1 mei en 1 augustus, maar zich daarna weer afmelden (zonder redenen van blessures, zwangerschap en verhuizing) geldt €25 administratiekosten en 50% van de contributie geldend voor de leeftijdsklasse waarin men komt te spelen. Daarnaast wordt, indien een nieuwe set shirts is besteld, €40 voor de kosten van het nieuwe shirt in rekening gebracht.

Artikel 5:

In alle overige gevallen beslist het bestuur en kan het contributierestitutiereglement worden uitgebreid.

 

Beëindiging van het lidmaatschap

Mocht u het lidmaatschap van MHCB willen opzeggen dan kan dit door vóór 1 mei een mail te sturen naar: [email protected].

De opzegging is pas definitief op het moment dat u een bevestiging heeft ontvangen van de ledenadministratie.

Wordt ná 1 mei opgezegd, dan is de contributie voor het volgend seizoen volledig verschuldigd. Opzegging onder voorbehoud is in bijzondere gevallen na overleg en met goedkeuring van het bestuur toegestaan, waarbij vóór 1 juni de definitieve beslissing aan het bestuur moet worden medegedeeld.

In geval van opzegging vóór 1 mei en aanmelding vóór 1 oktober (dus spelen nieuw seizoen) wordt een administratietoeslag van €50 in rekening gebracht.

Samenvattend:

· Bij opzeggen vóór 1 mei: geen kosten.

· Bij opzeggen na 1 mei: de gehele contributie voor het nieuwe seizoen is verschuldigd.

. In geval van opzegging vóór 1 mei en aanmelding vóór 1 oktober wordt naast de contributie een administratietoeslag van €50 in rekening gebracht.